วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นความเป็นเลิศทางการกีฬา มีความรู้ตามมาตรฐาน  มีทักษะการสื่อสาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นศูนย์บริการชุมชน  ครูและนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสุขในการดำรงชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
(Mission)
1. โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 
2. โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควบคู่กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สามารถพัฒนาความคิด ชีวิต และชุมชนได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น มีระบบนิเทศ ติดตามผล เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา  เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน ส่งเสริมบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. โรงเรียน คณะกรรมสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาและจัดหลักสูตรท้องถิ่น จัดแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน เพื่อปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  

4. โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนา และจัดหลักสูตรท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเอื้อต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รณรงค์การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นจากผู้เรียนสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนน่าอยู่ ชุมชนสะอาดปลอดภัย


        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น