วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผู้บริหารโรงเรียนชุมชนอาจสามารถ (ชื่อเดิม)

ที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1
นายบุปผา  ดีวงศ์
ป.4
2468-2469
ลาออก
2
นายดำ  จันทะสิน
ม.3
2469-2471
ย้าย
3
นายบุญมี  บุตรสิงขรณ์
ม.3
2471-2473
ย้าย
4
นายผดุงชัย  ไชยสวัสดิ์
ม.6
2473-2474
ย้าย
5
นายพร  ปานสูง
ม.3
2474-2475
ย้าย
6
นายมนัส  เหมหงษ์
ม.6
2475-2475
ย้าย
7
นายเที่ยง  ฉายเรือง
ม.6
2475-2476
ย้าย
8
นายมาก  มาตย์มูล
ม.3
2476-2477
ย้าย
9
นายกง  สิทธิรัตน์ฯ
ม.6
2477-2478
ย้าย
10
นายรำบาน  วงษ์กาฬสินธ์
ม.3
2478-2480
ย้าย
11
นายผดุงชัย  ไชยสวัสดิ์
ม.6
2480-2485
ย้าย
12
นายณรงค์  สิทธิรัตน์ฯ
ม.6
2485-2485
ย้าย
13
นายเดิม  สิทธิกานต์
ม.6
2485-2486
ย้าย
14
นายนิล  ศิริสวัสดิ์
ม.3
2486-2488
ย้าย
15
นายปาน  ทักสิน
ม.3
2488-2490
ลาออก
16
นายคำนึก  อุดมบุญลักษณ์
กศ.บ.
2490-2491
ย้าย
17
นายมีชัย  ศรีษะนา
ม.3
2491-2501
ลาออก
18
นายร่าเริง  รักษาวงค์
พ.ม.
2501-2519
ลาออก
19
นายชาญชัย  เวชกูล
พ.ม.
2519-2526
ลาออก
20
นายสงคราม  กีกาศ
พ.ม.
2526-2528
ลาออก
21
นายประจวบ  หนุ่มชัยภูมิ
ค.บ.
2529-2540
เกษียณ
22
นายชะเอม  คำหา
ค.บ.
2540-2547
ย้าย
23
นายวันไสว  ฝาระมี
ค.บ.
2547-2548
ย้าย
24
นายมนัส  นุรา
กศ.บ.
2548-2550
ย้าย
25
นายปริญญา  พรหมมา
ค.บ.
2550-2551
ย้าย
26
นายสุระชาติ  นนทะแสน
กศ.ม.
2551-2553
ย้าย
26
นายสามารถ  วังคะฮาด
ศษ.ม.
2554-ปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น